Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Hedersdoktorer Humanistiska fakulteten

Hedersdoktorer 2019

Claes Eriksson Motivering: Regissören, manusförfattaren, kompositören och skådespelaren Claes Eriksson har i över 35 år varit den ledande upphovsmannen bakom texter och musik i ensemblen Galenskaparna och After Shave. Sedan gruppens första gemensamma produktion år 1982 har han i en lång rad revyer, scenföreställningar, långfilmer samt radio- och tv-program odlat en underhållning, ofta fast förankrad i västsvenska miljöer, som kombinerar en bred publik genklang med en mångbottnad och underfundig samhällssatir.

Claes Eriksson representerar något unikt i teatersverige. Han påbörjade sitt arbete inom en utominstitutionell grupp och har lyckats fortsätta arbeta i en fristående grupp under hela sin karriär. I sin verksamhet har Eriksson verkat för en underhållning som avbildar vardagens enkelhet på ett poetiskt, vemodigt och samtidigt skrattretande sätt. Dagsaktuella orättvisor har med en säregen spelstil brutits ner till enkla och träffande reflektioner. I en virtuos lek med ord och toner lyckas han på samma gång såväl roa som kritisera dryghet och maktmissbruk i olika former. Han har därmed vidarefört och förnyat svenska revytraditioner i en gärning som inrymmer både en stundom drastisk slagfärdighet och ett lågmält men oförtrutet förespråkande av humanistiska värden.

Martin Bagge Motivering: Martin Bagge har under närmare fyra Martin Baggedecennier utfört en unik kulturgärning, då han med scenisk finess har förenat rollerna som folkbildande underhållare och vishistoriker. Hans verksamhet består av ett stort antal scenframträdanden, kompositioner, inspelningar smat musikarkeologiska utforskningar. Bagges insatser inte minst för den svenska visan är ovärderliga, både ur inom- och utomakademiskt perspektiv. Genom sina gedigna kunskaper i 1600- och 1700-talens svenska lyrik och nordiska vistradition har Bagge utvecklat kontakter med forskare på flera institutioner inom Humanistiska fakulteten och har tillsammans med dessa utforskat bland andra Lars Wivallius, Carl Michael Bellman, Thomas Thorild och Evert Taube.

Läs hela nyheten om 2019 års hedersdoktorer 2019-05-21

Hedersdoktorer 2018

Charles Burnett, professor i islams inflytande i Europa genom historien vid The Warburg Institute, University of London, har utsetts till Filosofie hedersdoktor 2018.

Charles Burnett är en internationellt ledande forskare med en osedvanligt bred profil inom klassisk filologi, filosofi- och vetenskapshistoria. Hans forskning är särskilt inriktad på medeltidens idéutveckling och i synnerhet på överföringen av vetenskaps- och filosofihistoriskt relevanta texter från det arabiskspråkiga området till det latinspråkiga Västeuropa.

Johnny Hagberg, kyrkoherde emeritus, har utsetts till Teologie hedersdoktor 2018.

Johnny Hagberg har under många års tid i egenskap av ordförande för Föreningen för Västgötalitteratur och som ordförande i Skara stiftshistoriska sällskap ansvarat för utgivning av vetenskapliga antologier, monografier och urkunder vilka genom att bidra till förståelsen av Västergötlands och Skarastiftets äldre kultur- och kyrkohistoria givit mycket värdefulla bidrag till svensk och västsvensk humanistisk forskning.

Läs hela nyheten om 2018 års hedersdoktorer 2018-05-15

Hedersdoktor 2017

Anna Bikont, journalist och författare från Polen har utsetts till Humanistiska fakultetens hedersdoktor 2017.

– I boken Vi från Jedwabne visar Anna Bikont hur historisk forskning kan bli en grund för att i litterär och dokumentär form gestalta och ge en spegelbild av vår samtid, säger Marie Demker, dekan för Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet.

Läs hela nyheten från 2017-05-09

Hedersdoktor 2016

Foto: Pär Nordlund, campusserviceHubert Cuyckens, professor i engelsk lingvistik vid universitetet i Leuven, Belgien är en internationellt känd forskare inom områdena kognitiv lingvistik – en gren inom språkvetenskapen som ser språk som en integrerad del av människans kognitiva förmåga − och historisk lingvistik.

Han intresserar sig även för grammatikalisering, den språkförändringprocess som skapar nya grammatiska ord (prepositioner, konjunktion) eller böjningselement (verbböjning).

Läs mer i pressmeddelandet från 2016-05-13

Hedersdoktorer år 2015

Ulrika Knutson, journalist och författare, har under flera decennier fungerat som en ovärderlig länk mellan humaniora och det övriga samhället främst genom sina böcker och alla föreläsningar, artiklar samt radio- och tvinslag. Hon har varit en flitig gäst på Göteborgs universitetsbibliotek och databasen KVINNSAM där hon fann material till den mycket uppmärksammade boken Kvinnor på gränsen till genombrott. Om Fogelstadkvinnorna (2004).

Hedersdoktorn Ulrika Knutson varnar för akademisk kris (Porträtt 2015-10-22)

Emily Hemelrijk är en framstående professor i antikens historia vid universitetet i Amsterdam. Hon har bland annat kartlagt kvinnors offentliga liv i den romerska världen och forskat om utbildade kvinnor inom den romerska eliten. Hon kombinerar på ett nydanande sätt litterära och materiella källor. Hennes senaste bok heter Hidden Lives, Public Personae: Women and Civic Life in the Roman West.

Läs mer om båda i pressmeddelandet från 2015-04-10

Hedersdoktorer år 2014

Foto: Monica Havström

Cecilia Uddén, Sveriges Radios utrikeskorrespondent, lyckas med sina reportage från Mellanöstern  förmedla en förståelse för andra människors liv och verklighet, både i deras utsatthet och desperation, men också i deras glädje och lycka. Hon har en vidunderlig förmåga att få lyssnaren att känna sig närvarande och delaktig i den vardag hon skildrar i sina reportage – en delaktighet som skapar en större förståelse för de människor och kulturer som är föremål för hennes skildringar i sann humanistisk anda.

Läs mer Föreläsning med Cecilia Uddén (Nyhet 2014-11-17)

Michael Rowlands, professor emeritus i antropologi och arkeologi vid University College London, har under de senaste fem åren spelat en betydelsefull roll för utvecklingen av styrkeområdet Critical Heritage Studies, som syftar till att stärka och utveckla den tvärvetenskapliga och kritiska kulturarvsforskningen på Göteborgs universitet, i nära samarbete med utomakademiska institutioner och andra lärosäten nationellt och internationellt. Han har integrerat arkeologi, socialantropologi och kulturarv i ett nytt forskningsområde.

Läs mer i pressmeddelande från 2014-05-15

Läs mer om Centrum för kritiska kulturarvsstudier

Hedersdoktor år 2013

Sten Ebbesen, professor i den aristoteliska traditionen vid Köpenhamns universitet har sedan mitten av 1990-talet gjort en omfattande och varaktig insats för att stärka forskningen i klassiska språk och filosofihistoria vid Göteborgs universitet.

Läs mer om Sten Ebbesen (Nyhet 2013-05-10)

Läs mer om Representation and Reality

Sten Ebbesen tilldelas Vitterhetsakademiens Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning (Nyhet 2017-03-14)
 

Hedersdoktorer år 2012

Patrik Hadenius är chefredaktör och ansvarig utgivare för Språktidningen, Forskning och framsteg och Modern Psykologi. Han har som publicist med Språktidningen skapat ett nytt och spännande forum för populärvetenskap om alla aspekter av språk. Tidningen är omfångsrik och välgrundad i aktuell språkforskning, där varje populärvetenskaplig artikel antingen är skriven av eller faktagranskad av forskare.

Språktidningen utgör också en viktig kanal för språkforskare att presentera sin forskning för en bred publik. Patrik Hadenius har, som innovativ publicist och kulturpersonlighet, både tagit vara på och bidragit till det stora intresset för språkfrågor bland allmänheten idag och skapat en spännande och attraktiv kanal för spridning av språkvetenskaplig forskning i populär form i Sverige.

Daniel Sjölin. Författaren och programledaren Daniel Sjölin har på ett enastående sätt under en lång följd av år skapat och utvecklat kulturprogrammet Babel. Han har lyckats kombinera ett personligt tilltal och stor kunnighet i tv-rutan, och har som engagerande och genuint kunnig litteraturförmedlare och litteraturproducent gjort litteraturen synlig för många människor. Daniel Sjölin har även varit litteraturkritiker i Svenska Dagbladet och BLM och redaktör för tidskriften Lyrikvännen.

Professor Ericka Engelstad, Universitetet i Tromsø, är bland de främsta inom sina områden, i första hand inom utvecklingen och tillämpningen av feministisk teori och genusperspektiv i arkeologin där hon varit en av pionjärerna internationellt.

Ericka Engelstad har som gästforskare vid Göteborgs universitet under vårterminen 2010 bidragit till att nyare övergripande teoriutveckling inom feministisk vetenskap och genusperspektiv konkret har kunnat inarbetas i utbildningen på Institutionen för historiska studier. Hennes forskning har genom hennes vistelse vid Göteborgs universitet visat konkreta resultat med ett positivt inflytande på den vidare utvecklingen av det vetenskapliga samtalet.

Hedersdoktorer år 2011

Anders Björnsson

Anders Björnsson, född 1951, bedrev akademiska studier vid Göteborgs och Stockholms universitet och tog examen med ekonomisk historia som huvudämne. Efter några års lärartjänst knöts han 1982 som producent till Sveriges Radios vetenskapsredaktion och förblev där i tolv år. 1994–2001 var han vetenskaplig medarbetare i Svenska Dagbladet och 2001–2003 chefredaktör för tvåveckorstidningen Dagens Forskning. Sedan 2008 är han chefredaktör för den internationella kvartalstidskriften Baltic Worlds, utgiven vid Södertörns högskola på Östersjöstiftelsens uppdrag. I ett par omgångar under 2000-talet har han varit gästforskare vid Förvaltningshögskolan i Göteborg. År 1997 valdes han till ordförande i Svenska Humanistiska Förbundet och är det alltjämt. Han har utgivit monografier i företags-, organisations- och personhistoriska ämnen, flera essäsamlingar och populärvetenskapliga arbeten.

Vid sidan av sin övriga gärning är han en känd flitig samhällsdebattör i radikal anda. Han är belönad med bland annat Lars Salvius-priset och Hertig Karls pris. Under sju år på 1990-talet tillhörde han styrelsen för Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Han var med om att initiera De Svenska Historiedagarna (1993) liksom Samtidhistoriska institutet vid Södertörns högskola (1999) samt är en av undertecknarna av historikeruppropet mot statlig kampanjhistoria (2008). Han är även verksam som översättare.

Hedersdoktorer år 2010

Herbert Hochberg

Herbert Hochberg är född 1929 och disputerade 1954 vid University of Iowa för den kände amerikanske filosofen Gustav Bergmann. Han blev Guggenheim Fellow 1962 och 1965 innehade han en Fulbrightprofessur vid Göteborgs universitet. Som specialist på bland annat ontologi och medvetandefilosofi samarbetade han med Ivar Segelberg, då professor i filosofi vid Göteborgs universitet. 1965 påbörjade han det svåra arbetet att översätta Segelbergs viktigaste verk till engelska.

Läsåret 1970–1971 var Hochberg åter gästprofessor vid Göteborgs universitet, och var bland annat opponent på en doktorsavhandling.
Under åren har Hochberg återvänt flera gånger till Göteborg. Bland annat har han, tillsammans med kollegor, arbetat på den översättning av Segelbergs verk som publicerades år 2000 under titeln Three Essays on Ontology and Phenomenology. År 2002 var Hochberg åter fakultetsopponent vid Göteborgs universitet och 2008 deltog han med ett föredrag vid ett symposium om Segelberg som lockade flera nationella och internationella auktoriteter inom området.

Herbert Hochberg har publicerat över 100 vetenskapliga artiklar och sex böcker: Thought, Fact and Reference: The Origins and Ontology of Logical Atomism (1978); Logic, Ontology and Language (1984); Complexes and Consciousness (2000); The Positivist and the Ontologist: Bergmann, Carnap and Logical Realism (2001); Russell, Moore, and Wittgenstein: The Revival of Realism (2001) samt Introducing Analytic Philosophy: Its Sense and Its Nonsense, 1879–2002 (2003). Tillsammans med Kevin Mulligan redigerade han Relations and Predicates (2005).

Inger Wikström-Haugen

Inger Wikström-Haugen har under fyra decennier byggt upp det som idag är Medicinhistoriska museet i Oterdahlska Huset vid Östra Hamngatan, där Sahlgrenska sjukhuset en gång låg. Efter 20 år i museiförvaltningen övergick museet i Sahlgrenska universitetssjukhusets organisation 1997.

Redan 1968 började Inger Wikström-Haugen dokumentera, katalogisera och systematisera de föremålssamlingar som då förvarades på Sahlgrenska sjukhuset, samt specialisera sig på medicinhistoria inom ekonomisk historia och idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet.

Hon planerade och ledde arbetet med att flytta samlingarna och skapa ett offentligt medicinhistoriskt museum med utställningar, arkiv, bibliotek och magasin, först i Sociala huset, därefter i de nuvarande lokalerna. Hennes nordiska och internationella engagemang har varit betydande och hon har publicerat ett flertal medicinhistoriska arbeten.

Hedersdoktorer år 2009

Emma Martinell Gifre

Emma Martinell Gifre, född 1949, är professor i spanska vid Universitat de Barcelona. Hon är en mycket framstående och välkänd forskare inom spansk och katalansk språkvetenskap och en ofta anlitad föreläsare i Europa och i övriga världen. Hennes forskargärning är mycket bred och omfattar verk inom spansk och katalansk syntax, semantik och fraseologi samt forskning om språk- och kulturkontakter i Amerika och Europa. Hon är en drivkraftig initiativtagare till projekt, som utöver kolleger från det egna universitetet, inkluderar forskare från olika europeiska och latinamerikanska universitet. Hon är också engagerad i lärarutbildning och internationella språkmöten.

Emma Martinell Gifres omsorg om studenterna är väl omvittnad, inte
minst när det gäller doktorander och studenter vid Göteborgs universitet. Hon har under många år besökt Göteborg och hållit gästföreläsningar samt en forskarutbildningskurs. Vidare har hon varit en stöttepelare för svenskundervisningen vid Barcelonas universitet.

Anna Lena Ringarp

Anna Lena Ringarp, född 1949, är journalist vid Sveriges Radio och har en mastersexamen i journalistik från University of California i Berkeley. Hon är sedan 1998 redaktör och programledare för radioprogrammet Språket, som sänds en gång i veckan i P1 där varje program har en lyssnarskara på drygt en kvarts miljon människor. Allmänhetens stora intresse för språkfrågor hanterar Anna Lena Ringarp på ett kunnigt och ansvarsfullt sätt. Hon gör dels reportage och intervjuer om olika språkliga fenomen i Sverige och utomlands, dels ett återkommande inslag där språkfrågor besvaras utifrån de brev som kommer till programmet.

Under årens lopp har många språkforskare vid Göteborgs universitet,
inte minst doktorander och nya doktorer, fått en chans att i Språket presentera sig för en bredare publik. Hon har också tilldelats ett antal priser för sin verksamhet, bland annat Göteborgsjournalisternas Johannapeng 2008 och i år Natur och Kulturs kulturpris. Anna Lena Ringarp har verksamt bidragit till att väcka och underhålla språkintresset i Sverige.

Hedersdoktor år 2008

Arne Ruth

Arne Ruth, född 1943 i Tyskland, kom som ettåring till Sverige med de vita bussarna tillsammans med sin svenska mor Aina och två äldre syskon. Han har gjort sig känd som skribent och debattör och har utfört en publicistisk gärning av ovanliga mått. Som journalist har han hävdat medias ansvar för yttrandefrihet och demokrati samt vikten av det offentliga samtalet. Han har bland annat varit verksam vid Sveriges Radio och som kulturchef på Expressen. Genom sitt engagemang för utsatta människor och inte minst genom sin egen personliga hållning, där han på grund av sin övertygelse bland annat valde att avgå som chefredaktör på Dagens Nyheter 1998, har han visat stort mod och omutlighet i sin dagliga gärning. På senare år har han även medverkat i en rad konferenser och seminarier vid Göteborgs universitet.

Arne Ruth är en kulturpersonlighet som i ord och handling i högsta grad främjat humanistiska värden. Han har varit ordförande i svenska PEN-klubben, styrelseledamot i Article 19 i London samt ledamot i Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter. 1998 erhöll han Torgny Segerstedts frihetspenna. Bland annat har han, tillsammans med Ingemar Karlsson, skrivit den mycket uppmärksammade boken Samhället som teater.

Hedersdoktorer vid Göteborgs universitet - ytterligare information

Se kriterier för utseende av Hedersdoktorer Humanistiska fakulteten och Göteborgs universitet

Om doktorspromotion och andra akademiska högtider vid Göteborgs universitet

Hedersdoktorer vid Göteborgs universitet under 100 år. 1907-2007 Claes-Olof Olsson (2007)

Kontaktinformation

Humanistiska fakultetskansliet

Box 200, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Humanisten, Renströmsgatan 6

Telefon:
031-786 0000 (vx)

Hedersdoktorer Humanistiska fakulteten 1972-2007

1972
EKENVALL, Asta (1913–2001)
KARAGEORGHIS, Vassos (f. 1929)
SMET, Gilbert A.R. de (1921–2003)
1973
MESTERTON, Erik (1903–2004)
1975
BRADBROOK, Muriel (1909–1993)
1976
ENGSTRÖM, Gösta (1913–1995)
1978
BAECKSTRÖM, Tord (1908–1991)
ELLMANN, Richard (1918–1987)
FALK, Valter (1902–1980)
1979
HJERN, Kjell (1916–1984)
HULDT, Åke (1910–1988)
VECCHI, Guido (1910–1997)
1980
ERIKSSON, Sven Arne (1911–1981)
FLYGARE, Arvid (1907–2002)
1981
BROBY-JOHANSEN, Rudolf (1900–1987)
SEGERSTEDT-WIBERG, Ingrid (1911-2010)
1982
ANTOINE, Gérald (1915-2014)
JANSON, Sverker (1908–2005)
KAY, Martin (f. 1935)
1983
BERGGREN, Eric (1911–1983)
KOSTALLARI, Androkli (1902–1988)
NORDQVIST, Nils (1904–1999)
1984
NEMES, Endre (1909–1985)
1985
ROLANDER, Julius (1923–2005)
1986
KIPARSKY, Paul (f. 1941)
1987
ERICSON, Uno Myggan (1926–2001)
HWANG, Tsu-Yü (1912–2005)
MALMSTRÖM, Rosa (1906–1995)
1988
FEILDEN, Bernard M. (1919-2008)
KENNEY, William (f. 1946)
1989
EKRE, Rune (f. 1924)
SCHÅNBERG, Sven (1910–1991)
SAMPE, Astrid (1909–2002)
1990
FINNBOGADÓTTIR, Vigdís (f. 1930)
SETTERDAHL, Lennart (1928–1995)
1991
LUNDGREN, Arne (1925-2011)
JÄRVI, Neeme (f. 1937)
MCCAWLEY, James (1938–1999)
THEORIN, Maj-Britt (f. 1932)
1992
BJÖRKESON, Ingvar (f. 1927)
MÖRCK, Niels-Henry (f. 1923)
1993
RENBORG, GRETA (1921–2005)
1994
BENGTSSON, Sixten (1908–2000)
JANSON, Rolf G. (f. 1925)
1995
KARLSSON, Hugo (f. 1929)
PETERSON, Hans (f. 1922)
1996
EDSKES, Cornelius H. (f. 1925)
RUTHERFORD, Anna (1932–2001)
1997
HALLBERG, Paul (f. 1931)
HASSNER, Rune (1928–2003)
1998
HANSSON, Bertil (f. 1918)
SINCLAIR, John (1933–2007)
1999
GÖTHBERG, Gunnar (1912–2005)
ROTHBLATT, Sheldon (f. 1934)
2000
BRUNET-JAILLY, Jean-Baptiste (f. 1941)
CLUNIES ROSS, Margaret (f. 1942)
MILSTREU, Gerhard (f. 1942)
2001
ARNBORG, Gunnar (f. 1926)
DAHLSTRÖM, Gunnar (f. 1939)
EWBANK, Inga-Stina (1932–2004)
2002
FALCK, Bertil (f. 1941)
2003
CHADWICK, Whitney (f. 1943)
FJELLSSON, Sigvard (f. 1943)
2005
ANDERSSON, Kent (1933–2005)
NEUHAUS, Stefan (f. 1942)
2007
GELTING, Michael H. (f. 1951)
SÖDERPALM, Kristina (f. 1940)

Källa: Hedersdoktorer vid Göteborgs universitet under 100 år. 1907-2007. Claes-Olof Olsson (2007)

Sidansvarig: Eva Englund|Sidan uppdaterades: 2019-07-08
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?