Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

FRÅGOR

Hur får de personer som inte kan närvara vid informationsmötena information?

All information finns på omorganisationens webbsida. De frågor som ställs under informationsmötena finns tillsammans med svaren på webbens Frågor & svar-sida.

Hur kan de nya institutionerna bli delaktiga i projektet?

Arbetsgrupperna inom omorganisationsprojektet arbetar fram riktlinjer och yttre struktur sätts. Framförallt under höstterminen arbetar sedan de nya institutionerna vidare utifrån detta.

Kan ni säga något om fakultetens ekonomiska problem?

Vi bör skilja på information om omorganisationen och om de ekonomiska problemen, av två skäl. Omorganisationen är nödvändig att genomföra under alla omständigheter, se även målen för omorganisationen där ekonomin inte nämns. Ekonomin har försämrats kraftigt under de senaste åren, och nu måste vi lägga en budget som är i balans. Det innebär tuffa besparingar. Omorganisationen i sig kommer förmodligen inte att leda till besparingar.

Kommer inte de ekonomiska problemen att förvärras av omorganisationen?

Nej. Förutsättningarna att få översyn över ekonomin och fatta de nödvändiga besluten för att komma i balans förväntas bli bättre i den nya organisationen. Även processgenomgångarna kan leda till besparingar, även om kvalitetsförbättringar är målet i första hand. Men som sagt: målen med omorganisationen gäller andra, långsiktiga kvalitetsförbättringar, inte ekonomin.

Kan du ge exempel på vad tuffa besparingar kan innebära?

Nej, diskussionen ska tas i fakultetsnämnden först. Men de kommer att bli märkbara. Det är bra att vara förberedd. Det kommer också snart en artikel i GU-Journalen med anledning av den ekonomiska situationen.

Arbetsgruppen ekonomi ska snart presentera en rapport, vad kommer den att innehålla?

Lena Voigt, som är delprojektledare för den gruppen, hänvisade till att rapport kommer i slutet av månaden. Denna kommer att innehålla principer för redovisningsmodellen. Utgångspunkten för gruppens arbete har varit att uppdragsfördelningen även i fortsättningen kommer att göras per ämne. Hänsyn har även tagits till den nya OH-modell som ska tillämpas fr.o.m. 2009.

Finns det någon modell för de nya institutionsstyrelserna?

Fakultetsnämnden beslutade vid sitt möte den 9:e september om en modell. IS kommer att ha 7 ledamöter bestående av prefekt, stf prefekt, två lärare/forskare, en TA-representant och två studentrepresentanter (en från grund/avancerad nivå och en från forskarutbildningsnivå). Mandatperioden blir 3 år med början 1 jan 2009. För varje korporation utses en gruppsuppleant (varvid grundstudenter och forskarstudenter anses utgöra var sin korporation).

Hur utses institutionsstyrelserna?

Rekryteringsgruppen kommer att föreslå tre personer från varje institution som ska utgöra nomineringskommitté. Dessa ska i sin tur föreslå namn på ledamöter inom korporationerna lärare/forskare och T/A personal. Dekanus beslutar om vilka ledamöter som ska ta plats i IS. Studenter och doktorander utses givetvis i vanlig ordning av sina organisationer.

Kommer ämnena att vara representerade på något sätt i de nya institutionsstyrelserna? Kommer ämnena att ha en egen budget?

Uppdragen inom grund- och avanceradnivå kommer även fortsättningsvis att fördelas per ämne. Ledningen har ett övergripande ansvar för samtliga ämnen inom den nya institutionen.

Det är viktigt att försöka komma ifrån representations- och konkurrenstänkandet. Ämnena kvarstår; de utgör en grund för vår verksamhet. Omorganisationen är just en organisatorisk förändring.

Ett viktigt syfte är att effektivisera och professionalisera ledarskap och administration för att frigöra resurser för vår grundverksamhet. Ledningen kommer inte att se likadant ut på alla institutioner, det viktiga är att det finns tydliga ansvarsområden.

Ekonomigruppen kommer att föreslå en modell för redovisning av kostnader och intäkter för de nya institutionerna.

Vilken roll får de nya institutionerna i tillsättningen av nya prefekter?
Ett valförfarande är olämpligt eftersom personalen på de nya institutionerna ännu inte känner varandra och det dessutom inte finns nya institutionsstyrelser.

Nu ska prefekttillsättningen göras utan en valprocedur - blir detta regel även i framtiden?
Eftersom det inte finns några institutionsstyrelser för den nya organisationen innan prefekterna ska tillsättas, som kan lämna förslag på lämpliga kandidater och eftersom man dessutom inte känner varandra är förutsättningarna dåliga för ett valförfarande. En särskild grupp, som rapporterar till dekanus, ska dels inventera de olika modeller för tillsättning som finns inom universitetet, dels se närmare på regelverket.

Är det riktigt att när det gäller gruppen för tillsättning av prefekterna är alla yrkeskategorier utom T/A-personal att vara representerade?
Nej, rekryteringsgruppen utgörs av dekanus, prodekanus, två lärare, en administratör, en doktorand och en grundstudent.

Kommer prefekterna att rekryteras internt eller även externt?
Internt. Detaljerad information finns på rekryteringsgruppens webbsida under länken rekrytering prefekter.
Om det saknas intresseanmälningar till de nya prefekttjänsterna vad händer då?
Det har inkommit ett antal varför det inte borde bli aktuellt men i så fall kommer personer att tillfrågas.
Hur lång blir mandatperioden för prefekterna?
Tre år plus interimsperioden, d.v.s. totalt ytterligare ca sex månader.

Kommer intresseanmälningarna att bli offentliga?
Nej.

Hur ska någon klara uppgiften som prefekt för en av de nya institutionerna på mindre än 100% av anställning?
De nya institutionernas lednings- och organisationsstruktur eller styrmodell är inte klar ännu. Därför går det inte att svara på hur omfattande uppdraget blir.

Kommer alla nya viceprefekter att arvoderas?
Det bestäms senare inför tillsättningen.

Hur många viceprefekter blir det?
Det är inte heller klart och det beror på storleken på respektive institution. Det kan vara en och samma person för olika ansvarsområden.

Vilka ingår i arbetsgrupperna?
Ledamöternas namn publiceras efter hand som grupperna är klara på webbsidan arbetsgrupper.
Hur löser man tidsproblemet för att kunna delta i arbetsgrupper?
Fakulteten har fått en del pengar för omorganisationen och kommer att ansöka om mer pengar för att kunna ge viss ersättning till dem som deltar i grupperna.

Finns det en eller flera referensgrupper?
Det finns en för omorganisationen gemensam referensgrupp.

Kommer man att göra en översyn, liknande den som görs av administrationens arbetsuppgifter och arbetsfördelning, även av studierektorers och studievägledares uppgifter?
Ja, den genomfördes i mitten av april. Nu har man också gjort en översyn av de fakultetsgemensamma funktionerna, dvs fakultetskansliet och serviceenheten.

Kommer det att finnas ett eller flera arbetsmiljöombud i varje arbetsgrupp?

Det är viktigt även i omlokaliseringsprojektet.
Det finns en särskild aktivitet inom delprojektet ”Personal” som enbart arbetar med riskgranskning av arbetsmiljön inför organisationsförändringen.
När det gäller omlokaliseringen är detta ett separat projekt, som gör en egen riskbedömning.
Det har gått ut en förfrågan till institutionerna om hur lokalerna används idag.

Kommer vi att vara samlokaliserade vid årsskiftet?
Lokalprojektet är i planeringsfasen. En första inventering är gjord där prefekter svarat på hur många arbetsrum, undervisningssalar etc. man behöver. En särskild konsult har anlitats för att hjälpa oss med omflyttningarna. Nu arbetar man vidare med en mer detaljerad översyn av lokaler och lokalbehov. Omflyttningarna kommer i bästa fall att börja under sommaren, men det är inte realistiskt att tänka sig allt ska vara klart till årsskiftet.

Kommer det att bli en stor flytt för att samlokalisera de nya institutionerna?
Det ska inte göras någon flytt i onödan speciellt med tanke på det planerade nybygget. Men de nya institutionsledningarna och administrationen ska så lång möjligt samlokaliseras, vilket också står i direktiven till omflyttningsgruppen.

Kommer flytt att ske snart?
Ingen flytt under sommaren men sedan är det inte bestämt när det ska ske. Hänsyn kommer att tas till verksamheten men den fysiska flytten tar inte lång tid om planeringen är gjord.

Sidansvarig: Eva Englund|Sidan uppdaterades: 2015-01-08
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?