Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

SWOTEN och fördjupad granskning

Humanistiska fakultetsnämndens SWOT-analys av fakultetens grundutbildning samt efterföljande åtgärder för omprioriteringar i utbildningsutbudet 2009–2012

I GU:s styrelses verksamhetsuppdrag till fakulteterna för 2009 gavs följande uppdrag:

"Humanistiska fakultetsnämnden skall under 2009 identifiera sina svaga och starka ämnen/utbildningar och göra nödvändiga omprioriteringar i syfte att höja kvaliteten och åstadkomma långsiktigt hållbara och kompletta miljöer."

(ur Fakultetsnämndernas verksamhetsuppdrag 2009, dnr A9 5202/08)

Nämndens arbete med den ovannämnda identifieringen av starka och svaga ämnen beskrivs årsvis nedan. För varje milstolpe i processen ges länk till relevant handling (utredning, rapport, beslut etc).

2009

HFN inledde under våren 2009 arbetet med att fastställa de kvalitetskriterier som skulle användas i arbetet med att identifiera starka och svaga utbildningar. Under hösten 2009 startade utvärderingen av fakultetens samtliga grundutbildningar utifrån dessa parametrar (bl a genomfördes djupintervjuer med fakultetens samtliga studierektorer) och bearbetningen av det omfattande underlaget påbörjades.

2010

Resultatet av SWOT-analysen redovisades vid nämndens junisammanträde 2010 i form av rapporten Humanistiska fakultetsnämndens identifiering av starka och svaga utbildningar (länk nedan). Inför sammanträdet genomfördes en remissrunda, där berörda institutioner fick möjlighet att rätta till eventuella sakfel och missuppfattningar innan rapporten slutligen färdigställdes.

Humanistiska fakultetsnämndens identifiering av starka och svaga utbildninga

I början av hösten 2010 fortsatte sedan arbetet i beredningsgrupper och nämnd för att fastställa hur processen skulle gå vidare och i september fattades beslut (länk nedan) om att de ämnen som fått svagast utfall i analysen samt ett antal ämnen som hade en enskild men allvarlig problematik skulle inkomma med en handlingsplan för hur problematiken i varje enskilt fall skulle kunna avhjälpas.

Förslag till organisation för det fortsatta arbetet med en strategi för fakultetens utbildningsmiljöer

 

Deadline för handlingsplanerna fastställdes till 29 oktober 2010. De inkomna handlingsplanerna bedömdes därefter av fakultetsledningen enligt tre kriterier. För att handlingsplanerna skulle kunna godkännas skulle de föreslagna åtgärderna

  1. redan vara vidtagna eller möjliga att genomföra inom tidsfristen (1 april 2011)
  2. vara så konkret beskrivna att de var möjliga att bedöma kvalitativt och följa upp
  3. vara av sådan dignitet att de kunde antas föranleda en kvalitetshöjning av ämnet till en nivå motsvarande det av nämnden fastställda gränsvärdet om 10 poäng (eller, i fall där ämnet redan hade 10 poäng eller mer, vända en utveckling med en snabbt krympande utbildningsvolym)

 

Utifrån dessa kriterier kunde vissa handlingsplaner godkännas, medan andra bedömdes inte uppfylla kraven.

Beslutet om handlingsplanerna

Kommentar med motivering till beslutet

2011

Under våren 2011 bereddes i både Utbildningsplaneringsgruppen och i Kvalitetsgruppen frågan om vilka åtgärder som resultatet av SWOT-analysen och handlingsplaner borde föranleda. I juni 2011 fattade nämnden slutligen beslut (länk nedan) om att

  1. undervisningen i BKS, bulgariska, hebreiska, nederländska, polska, slovenska, tjeckiska skulle ställas in till dess att en övertygande plan kunde presenteras för hur tillräcklig kvalitet i dessa utbildningar skulle kunna uppnås
  2. arabiska, engelska, kinesiska och översättarprogrammet skulle ges förstärkning för att kunna utvecklas i en positiv riktning. Nämnden beslutade också att formerna för detta stöd skulle utredas ytterligare
  3. italienska, klassiska språk (fornkyrkoslaviska, grekiska, latin), ryska och somaliska skulle genomgå en fördjupad granskning

 

PM med förslag till beslut. Humanistiska fakultetens identifiering av starka och svaga utbildningar – förslag till omprioriteringar i syfte att höja kvaliteten och åstadkomma långsiktigt hållbara och kompletta miljöer

Inför nämndens beslut inkom en skrivelse från Institutionen för språk och litteraturer:

Synpunkter från SPL rörande beslut på basis av SWOTEN

2012

Under våren inleddes arbetet med den fördjupade granskningen som enligt nämndbeslutet i juni (se länk ovan) skulle utföras av externa sakkunniga. Tre organisatoriskt/strategiskt sakkunniga från andra fakulteter vid Göteborgs universitet samt sammanlagt 17 ämnessakkunniga från i huvudsak andra nordiska lärosäten utsågs. Beslut om sakkunniga nås via nedanstående länk. I dokumentet formuleras också uppdraget till de externa sakkunniga.

Beslut om sakkunniga för fördjupad granskning av vissa ämnen vid humanistiska fakulteten.

De sakkunnigas rapport förelåg i början av maj 2012:

Åtgärdsförslag för ämnen på Humanistiskt fakultet som omfattas av fördjupad granskning. Rapport från kommittén bestående av externa sakkunniga.

Efter att rapporten inkommit bereddes ärendet vidare i Utbildningsplaneringsgruppen som inför nämndsammanträdet den 20 juni utarbetade ett förslag till beslut:

Förslag till beslut med anledning av fördjupad granskning av vissa ämnesmiljöer vid Humanistiska fakulteten

Underlaget för Utbildningsplaneringsgruppens förslag till beslut utgjordes dels av de sakkunnigas rapport, dels av nedanstående kommentar från Institutionen för språk och litteraturer samt av kompletterande nyckeltal, statistik och ekonomiska uppgifter som togs fram av Humanistiska fakultetskansliet.

Kommentarer från SPL rörande ”Ämnesutveckling och åtgärdsförslag för ämnen på Humanistisk fakultet som omfattas av fördjupad granskning. Rapport från kommittén bestående av externa sakkunniga”.

Angående bilaga 4 till "Kommentarer från SPL rörande Ämnesutveckling och åtgärdsförslag för ämnen på Humanistisk fakultet som omfattas av fördjupad granskning. Rapport
från kommittén bestående av externa sakkunniga" skrivelse av Christina Thomsen Törnqvist.

Vid sammanträde 20 juni fattade Humanistiska fakultetsnämnden följande beslut:

Protokoll HFN 2012-06-20

Under hösten 2012 och våren 2013 kommer fakultetens arbete med de ovannämnda handlingsplanerna och implementeringen av övriga beslut att fortsätta.

Humanistiska fakultetsstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 24 oktober 2012 att förlänga beredningstiden för den fördjupade granskningen av ämnena ryska, fornkyrkoslaviska, latin och grekiska till den 1 mars 2013.

Protokoll HFS 2012-10-24
Institutionen för språk och litteraturer anmodas inkomma med  precisering av vilka felaktigheter och dåligt underbyggda beslut institutionens personal åberopar

Anmodan till Institutionen för språk och litteraturer, 2012-11-14

Institutionen för språk och litteraturers svar på anmodan Anmodan om precisering av vilka felaktigheter och dåligt underbyggda beslut SPL:s personal åberopar

Skrivelse från Institutionen för språk och litteraturer, 2012-12-02

2013

Återkoppling till ”Anmodan om precisering av vilka felaktigheter och dåligt underbyggda beslut SPL:s personal åberopar”, 2013-01-13

 

Sidansvarig: Christina Thomsen Thörnqvist|Sidan uppdaterades: 2013-01-10
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?