Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Inför disputation

Blanketter

Disputation

Anmälan av disputation

Protokoll disputationsakt

Licentiatseminarium

Anmälan av licentiatuppsats

Examination av licentiatuppsats

Avhandlingens utformning

Se särskilda anvisningar rörande avhandlingens utformning:

Utformning av avhandlingar

Anmälan av disputation

Disputationen anmäls skriftligt på särskild blankett undertecknad av huvudhandledare och prefekt till dekanus minst två månader före beräknad disputationsdag. Därvid lämnas förslag till ordförande vid disputationsakten, fakultetsopponent, betygsnämnd, disputationsdag och lokal för disputationen. Huvudhandledaren kontrollerar att samtliga tilltänkta ledamöter kan närvara beräknad disputationsdag samt att jäv inte förligger mellan parterna.

För anmälan av disputation används följande blankett:
Anmälan av disputation

Disputation ska äga rum under terminstid. Om det finns särskilda skäl, till exempel tryckfel eller andra oförutsedda komplikationer, får disputation ske på annan tid. Ansökan om disputation på annan tid än terminstid ställs till dekanus och anmälan skickas in till Humanistiska fakultetskansliet.

Utseende av ordförande, betygsnämnd och fakultetsopponent

Dekanus utser betygsnämnd, fakultetsopponent och ordförande för disputationen, samt fastställer tid och plats för disputationen.
Opponent ska ha doktorsexamen (motsv.) och får inte vara verksam vid den fakultet där avhandlingen läggs fram.

Person som samarbetat med respondenten i avhandlingsarbetet får inte utses till opponent.

Om opponenten under sitt förberedelsearbete finner sådana allvarliga brister i avhandlingen att avhandlingen kan komma att underkännas ska opponenten omgående meddela dekanus, prefekt och ordföranden för disputationen.

Betygsnämnd

Betygsnämnden ska bestå av tre eller fem ledamöter. I betygsnämnden ska minst en person ingå som inte är verksam vid Göteborgs universitet. Högst en av ledamöterna får komma från den institution/motsvarande där doktoranden varit verksam/antagen till utbildning på forskarnivå.

Den som varit handledare eller doktorandexaminator för doktoranden får inte ingå i nämnden. Ledamöterna får heller inte ha medverkat som utsedda granskare under slutseminarium eller slutläsning.

När fem ledamöter utses bör ytterligare en utses från annat lärosäte. En reserv bör föreslås utöver dessa för att kunna ersätta ledamot, som fått förhinder. Enligt högskoleförordningen måste betygsnämnden vara utsedd på ett sådant sätt att den vid en ledamots förhinder inte blir för intern.

Ledamöterna ska normalt ha docentkompetens, minst en ledamot bör vara professor. Vid utseende av ledamöter i betygsnämnden ska jämställdhetsaspekten beaktas.  Nämnden utser ordförande inom sig. Om medlem av betygsnämnden under sitt förberedelsearbete finner brister i avhandlingen att avhandlingen kan komma att underkännas ska hen omgående och före disputationen meddela dekanus, prefekt och ordförande.

Institutionens ansvar gällande praktiska detaljer

Institutionerna ansvarar för att boka lokal för disputation, hotell och resor för betygsnämnden samt att informera om regler.

Spikning

Respondenten lämnar fyra exemplar av avhandlingen, disputationstitelbladet (spikblad) och kvittot från universitetsbiblioteket till fakultetskansliet, som därefter ombesörjer att tillkännagivande sker och att information om disputationen lämnas.

En av de fyra avhandlingarna tar respondenten efter påskrift med sig till universitets huvudbyggnad i Vasaparken för spikning. Perioden 20 juni till 15 augusti och 24 december – 6 januari räknas ej in.

Förkortad spikningstid

Om särskilda skäl föreligger (t.ex. om tryckeriet har gjort något misstag) kan dekanus medge att avhandlingen hålls tillgänglig kortare tid än tre veckor. Ansökan ställs till dekanus och lämnas in till Humanistiska fakultetskansliet. Huvudhandledaren ska efter kontakt med opponent och betygsnämndens ledamöter meddela och säkerställa att opponent och betygsnämnd vill medverka under de ändrade förutsättningarna.

Tryckningsbidrag och övriga kostnader

Från och med 2014 utgår inte längre ersättning till institutionen för kostnader i samband med disputation (HFS beslut 2013-10-17, E2013/393, se protokoll ). (Denna punkt har reviderats 2014-08-12.)

Pressinformation

Doktoranden skickar in ett underlag till pressmeddelande till fakultetens kommunikatör senast tre veckor före disputationen. Kommunikatören mejlar i god tid före disputationen instruktioner om hur doktoranden kan skriva ett underlag till pressmeddelande. Det behöver inte vara på mer än en A4 och ska kunna förstås av en icke fackman. Saker som underlaget till pressmeddelande bör innehålla är exempelvis avhandlingens målsättning och framför allt dess huvudresultat. Utifrån underlaget ska kommunikatören sedan kunna skriva ett utkast till pressmeddelande.

Distribution av disputationsexemplar av avhandlingen

Institutionen ansvarar för att avhandlingen distribueras enligt nedan senast tre veckor före disputationen.

 • 20 exemplar till universitetsbiblioteket, som distribuerar enligt fastställda regler

 • minst 1 exemplar till varje institution (motsv.) vid universitet i landet inom vars ämnesområde ämnet för avhandlingen faller samt varje institution (motsv.) vid högskola där forskarutbildning inom ämnesområdet meddelas

 • 1 exemplar vardera till respondent, opponent och ledamot av betygsnämnd

 • 10 exemplar för den egna institutionens (motsv.) räkning. Institutionen ansvarar för arkivering.

 • 30 exemplar till respondenten (ej nödvändigt för disputationsupplaga)

 • 4 exemplar till fakultetskansliet för dekanus, kommunikatören, spikning och för skyltning.

Övriga exemplar av avhandlingen tillfaller institutionen om inget annat avtalats.

Boka möte för spikning

Doktoranden tar i god tid kontakt med FU-handläggaren för att boka ett möte för spikning. För att öka tillgängligheten och spridningen av doktorsavhandlingar erbjuder universitetsbiblioteket ett redskap för publicering av abstract och avhandling elektroniskt (e-publicering). Systemet innebär således att avhandlingarna spikas elektroniskt samtidigt med den traditionella, fysiska spikningen.

E-spikning och e-publicering tillämpas fr.o.m. den 1 mars 2009 och innebär följande ordning:
Samtidigt som anmälan av disputation får UB meddelande om doktorandens namn, e-postadress, avhandlingstitel och institution. Ett konto skapas då vid det digitala biblioteket, GUPEA (Göteborgs Universitets Publikationer - Elektroniskt Arkiv). Kontot är knutet till doktoranden och inte till publikationen och ger behörighet att e-publicera. Det digitala biblioteket meddelar doktoranden att ett konto finns upplagt och ett e-brev med instruktioner sänds till doktoranden. I detta framgår också id/länken till den tryckta avhandlingen. Denna placeras med fördel på abstractet/spikbladet i likhet med ISBN-nummer. Ungefär samtidigt som avhandlingen är färdig för tryckning har doktoranden tillgång till den PDF-fil som tryckeriet använder. Den digitala versionen och den tryckta ska vara identiska. Doktoranden laddar upp filen/filerna. Även omslaget kan laddas upp. Då avhandlingen avser en sammanläggningsavhandling publiceras abstrakt och kappa. Om sammanläggningsavhandlingen består av publicerade verk läggs länkar in från GUPEA till de publicerade verken. När uppladdningen är klar godkänner doktoranden avtalet för elektronisk publicering och ger därmed universitetet rätt att publicera verket. Fakultetens FU-administratör gör en kontroll att allt är riktigt inlagt i GUPEA och bekräftar att det som är uppladdat av doktoranden är godkänt för publicering.

På spikdagen tar doktoranden med fyra exemplar av sin avhandling till fakultetskansliet samt ett kvitto från UB att det skett en leverans av 20 disputationsexemplar. Doktoranden har därefter inga möjligheter att ändra i några filer, men det är möjligt att skicka en erratalista till UB. Det ska påpekas att det är disputationsupplagan som registreras som avhandling i systemet. En ändrad version av avhandlingen som publiceras senare, t.ex. i ACTA-serie eller på förlag, är alltså en annan produkt.

Doktoranden har rätt att avstå från e-publicering av avhandlingen. Abstract ska dock alltid publiceras och e-spikning ske genom länk även vid publicering via förlag.

Avtal om e-publicering 

Godkännande av avtalet ligger i arbetsprocessen för e-publicering.

Närmare anvisningar för e-spikning och e-publicering kan hämtas på Göteborgs universitetsbiblioteks webbplats.

Instruktioner för e-publicering av doktorsavhandlingar

Disputationsakten

Disputationen leds av ordföranden med samtliga ledamöter i betygsnämnden närvarande. Den genomförs på följande sätt:

 1. Respondenten ges tillfälle att meddela korrigeringar och ändringar (errata).

 2. Opponenten presenterar kortfattat avhandlingen och stämmer av med respondenten att innehållet uppfattats korrekt.

 3. Opponenten diskuterar i dialogform avhandlingens utformning och innehåll med respondenten.

 4. Opponenten avslutar med ett sammanfattande omdöme.

 5. Sedan fakultetsopponenten avslutat sin granskning ger ordföranden betygsnämnd och åhörare rätt att framställa frågor och ge synpunkter på doktorsavhandlingen i den ordning som ordföranden bestämmer (opposition ex auditorio).

 6. Sammanträde med betygsnämnden. Samtliga ledamöter måste närvara för att betygsnämnden ska vara beslutför. Ordföranden utses inom nämnden. Ordföranden för disputationsakten kan således inte vara ordförande i betygsnämnden, om hen inte ingår i denna. Fakultets-opponenten och huvudhandledaren har rätt att närvara vid sammanträde med nämnden och delta i överläggningarna men ej i beslutet. Om huvudhandledaren inte kan delta kan biträdande handledaren delta men ej i beslutet.

 7. En doktorsavhandling ska bedömas med något av betygen underkänd eller godkänd. Vid betygsättningen ska hänsyn tas till innehållet i avhandlingen och försvaret av avhandlingen. Som betygsnämndens beslut gäller den mening som de flesta enar sig om. Nämnden ska avgöra om beslutet ska motiveras samt om reservation ska redovisas.
  Om avhandlingen underkänns, ska skälen för nämndens beslut redovisas i protokoll eller annan handling. Detsamma gäller i fråga om de skäl som en enskild ledamot i sådant fall kan ha anfört i skiljaktig mening eller i annan ordning.
  Efter disputationen anmäler ordföranden i betygsnämnden till dekanus betyget på avhandlingen. Protokollet skickas till fakultetskansliet.

 

Protokoll för disputationsakt

Ersättning till fakultetsopponent

Opponentarvodet utbetalas genom institutionens försorg.

Doktorsexamen

Doktorsexamen utfärdas efter ansökan av doktoranden. För doktorsexamen krävs godkänt resultat dels på kurserna inom forskarutbildningen, dels på doktorsavhandlingen. Innan doktoranden ansöker om examensbevis ska doktorandexaminatorn kontrollera att kurserna i kursdelen har inrapporterats i LADOK, och att rapporterna ”alla kurser klara för doktorsexamen” och ”disputationen har ägt rum med godkänt resultat” är ifyllda.

Ansökan om doktorsexamen görs via Studentportalen

Ansökan om examen på forskarnivå

Sidansvarig: Eva Englund|Sidan uppdaterades: 2017-10-09
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?